دوره‌های در دسترس

کارگردانی و سینماتوگرافی - استودیو هورخش

چگونه ایده‌های پراکنده‌ای را که برای نوشتن یک فیلم‌ن...

فیزیک در انیمیشن (ترم دو)

در این دوره مهارت درست‌دیدن را می‌آموزید، یاد می‌گیر...

فیزیک در انیمیشن (ترم یک)

در این دوره مهارت درست‌دیدن را می‌آموزید، یاد می‌گیر...

بازیگری برای انیماتورها (ترم یک)

انیمیشن هم درست مثل فیلم بازیگرانی دارد که فیلم‌نامه ب...

کارگردانی و سینماتوگرافی (ترم یک)

چگونه ایده‌های پراکنده‌ای را که برای نوشتن یک فیلم‌ن...

انیمیت افکت دوبعدی (ترم یک)

قطره‌های اشک معلق در هوا را که بارها در انیمیشن‌ها‌ د...

انیمیت دوبعدی (ترم یک)

کاراکترها در این دوره قرار است به حرکت دربیایند! شخصیت...

کامپوزیت (ترم دو)

کامپوزیت خوب می‌تواند انیمیت بد را بهتر کند و کامپوزیت...

کامپوزیت - استودیو هورخش

کامپوزیت خوب می‌تواند انیمیت بد را بهتر کند و کامپوزیت...

کامپوزیت (ترم یک)

کامپوزیت خوب می‌تواند انیمیت بد را بهتر کند و کامپوزیت...